Játékszabályzatok

Hegyvidék Bevásárlóközpont anyák napi nyereményjáték szabályzata

A GTC HBK Project Kft. „Hegyvidék Bevásárlóközpont anyák napi  nyereményjáték” elnevezéssel online nyereményjátékot szervez a PATAKI CUKRÁSZ Kft., SPA SENSES Kft., SWISS Selection Kft. és a Seedstrom Property Kft. segítségével.

Promóciós mechanizmus

Játék időtartama: 2023.04.27. - 2023.05.05.

Játék felület: https://www.instagram.com/hegyvidek.bevasarlokozpont

 1. A Játék szervezője

A GTC HBK Project Kft.  székhely: 1138 Budapest, Népfürdő utca 22. A. ép. 15. em. cg.: 01 09 384793, a továbbiakban: “Szervező”) által szervezett “Hegyvidék Bevásárlóközpont anyák napi nyereményjáték” játékban kizárólag a 2. pontban meghatározott  természetes személy (továbbiakban: ”Játékos”) vehet részt, aki az Instagram-on a meghirdetett poszt alatt komment üzenetet küld és ezzel egyidejűleg, vagy ezt megelőzően a Hegyvidék Bevásárlóközpont instagram oldalának követőjévé válik. Az Instagram közösségi oldalon komment formájában elküldött üzenettel a Játékos automatikusan elfogadja a jelen játékszabályzat (a továbbiakban: ”Játékszabályzat”) feltételeit.

A játék társszervezője a PATAKI CUKRÁSZ Kft. (székhely: 2030 Érd, Balatoni út 61., cg.:1309074700), SPA SENSES Kft. (székhely: 1124 Budapest, Apor Vilmos tér 11.-12., cg.:0109296243), SWISS Selection Kft. (székhely: 1021 Budapest, Furulya utca 5., cg.:01 09 889874) és a Seedstrom Property Kft., (székhely: 1124 Budapest, Apor Vilmos tér 11., cg.: 01 09 377309) akik ajándékot biztosítanak, valamint megosztják a meghirdetett posztot saját instagram felületeiken.

A Játék lebonyolításával összefüggő, annak végrehajtásával kapcsolatos egyes feladatokat a Szervezők által megbízott ügynökség, a FRANK Digital Kft. (székhely: 1024 Budapest, Pusztaszeri utca 59., adószám: 24927356241, cégjegyzékszám: 0109189827 (továbbiakban: ”Lebonyolító”) látja el.

 1. A Játékban részt vevő személyek

A Játékban részt vehet minden Magyarországon élő, állandó lakóhellyel rendelkező, 18. életévét betöltött természetes személy, amennyiben megfelel a Játékszabályzatban foglalt feltételeknek. A nyereményjátékban kizárólag valós adatokkal regisztrált Instagram profillal rendelkező magánszemély vehet részt.

A Játékban résztvevő személyek tudomásul veszik, hogy kizárólag publikus Instagram profillal lehet részt venni a nyereményjátékban, amelynek során mások számára hozzáférhetővé válik a résztvevő neve és instagram profilja.

A Játékból ki vannak zárva a Szervező társaságok munkavállalói, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott hozzátartozóik.

A Szervezők fenntartják a jogot, hogy azt a Játékost, aki a jelen pontban foglaltakat megszegi, a Játékból kizárják. Fontos feltétel tovább a promóciót meghirdető oldal moderációs alapelveinek betartása. A feltöltött tartalmaknak az alábbi moderációs alapelveknek kötelezően meg kell felelniük:

Tilos bármely olyan komment írása, kép küldése, feltöltése mely:

 • § Vulgáris, obszcén, fenyegető, trágár, zaklató, veszélyes.
 • § Mások jogait sértő, rágalmazás megvalósítására alkalmas, illetve rágalmazást valósít meg, hamis, jogtalan.
 • § Kisebbségi, vallási, faji, nemzetiségi vagy szexuális hovatartozást sértő.
 • § Jogsértő: hatályos jogszabályba ütközik, bűncselekményre való felhívást, jelentkezést tartalmaz.
 • § A jó ízlést sértő, pornográf, önkényuralmi jelképet ábrázoló képet, illetve ilyen témájú weboldalra vezető linket tartalmaz.
 • § Szabadalmi, védjegy-, eredetmegjelölés-, származásjelölés-, vagy mintaoltalmat sért.
 • § Szerzői vagy azzal szomszédos jogokat sért.
 • § Bevételi adatokat tesz közzé.
 • § Erőszakos, erőszakot ábrázol.
 • Az a játékos vehet részt a nyereményjáték sorsolásában, aki a részvételi feltételeket maradéktalanul betartja.
 1. A Játék leírása

Játék időtartama: 2023.04.27 - 2023.05.04 24:00. 

A Szervező az anyák napi nyereményjáték poszt alatt kommentelők között, a játék lezárását követő munkanapon, 2023.05.05 10:00-kor kisorsol 6 db instagram nyertest. 

Több darabszámú komment a megadott időszakban nem növeli a nyerési esélyeket, valamint csak játék ideje alatt beérkezett kommentek vesznek részt a játékban.

A játékban résztvevő Játékosok közül 6 Nyertes és 6 Pótnyertes kerül kisorsolásra. A Sorsolás a véletlenszerűség elvén működő sorsoló programmal történik. A Sorolás nem nyilvános. A Sorsoláson azok a Játékosok vesznek részt, akik a poszt szövegében felsorolt kritériumnak megfelelően kommentáltak a meghirdetett játék poszt alatt a meghatározott Játék Időtartam alatt.

A nyereményt terhelő adófizetési kötelezettséget a Szervező viseli, azonban a Játékkal összefüggésben felmerülő egyéb költségek a Játékost terhelik (pl. internetes adatforgalmi díjak, a nyeremény átvételével járó esetleges további költségek).

A nyerteseket a Szervező a játékra felhívó Instagram poszt alatt nyilvánosan komment formájában, a nyertes nevének megjelölésével értesíti. A nyertest feltünteti a Szervező Instagram (https://www.instagram.com/hegyvidek.bevasarlokozpont/) oldalán. 

A nyertesnek lehetősége lesz adatait megadni privát üzenetben, majd nyereményét személyazonosságát igazoló dokumentummal a Hegyvidék Bevásárlóközpontban található üzletekben (Pataki Cuki, Skeyndor Szépségszalon, Swiss Selection és Felicita) átvenni a sorolástól számított ötödik napon belül, előre egyeztetett időpontban. A nyeremény másra át nem ruházható és készpénzre át nem váltható. Amennyiben a nyertes cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el. Ezen kívül a nyertesnek a kiválasztást követően 5 munkanapon belül kell visszajeleznie a nyereménnyel kapcsolatban komment vagy privát üzenet formájában.

Abban az esetben, ha a Nyertes nem válaszol a Szervező nyereményről szóló értesítésére és nem veszi át a Nyereményt a jelen játékszabályzatban meghatározott határidőn belül, akkor a Szervező haladéktalanul értesíti a pótnyertest azzal, hogy öt napon belül jogosult a Nyeremény átvételére. 

A nyereményjátékban való részvétel önkéntes és ingyenes, a játékos jogosult a részvételtől a nyereményjáték teljes időtartama alatt elállni. A részvételtől való elállás a privát üzenet formájában kezdeményezhető a https://www.instagram.com/hegyvidek.bevasarlokozpont oldalán keresztül.

 1. Nyeremények:

1 db 20 ezer forint értékű Felicita voucher

1 db Skeyndor Corrective ajándékcsomag (tartalma: 30ml krém, 15ml szérum , 5ml szemránckrém)

1 db Skeyndor Global lift ajándékcsomag (tartalma: 30ml krém, 15ml elixír, 5ml szemránckrém)

1 db Lindt Szív alakú csokoládé a Swiss Selection-től

2 db Pataki Cuki meglepetés - tea válogatás, teatojással

 1. Adatkezelés

A Játék során történő adatszolgáltatás önkéntes. A Szervező felhívja a Játékos figyelmét a Játékszabályzat és egyben az adatkezelés szabályainak figyelmes elolvasására. 

A Szervező szavatolja, hogy a Játékos személyes adatainak (azaz közösségi oldali profiljának, valamint fotójának vagy videójának) adatkezelése mindenben a hatályos magyar jogszabályi, valamint Európai Parlament és Tanács Általános Adatvédelmi Rendeletéről szóló 2016/679 számú (a továbbiakban: GDPR) rendelkezések megtartásával történik.

Adatkezelő: GTC HBK Project Kft.

Kezelt adatok köre: az Instagram fiók azonosító, majd a sorsolást követően a nyertes játékos esetében név és telefonszám. 

Adatkezelés jogalapja: a játékos nyereményjátékban való önkéntes részvétele és a játékszabályok elfogadása. 

Adatkezelés jogalapja célja; nyereményjáték sorsolás lebonyolítása, kapcsolattartás a játékosokkal a játék során. 

A játék felhívásban való részvétellel a hozzájárulás megadottnak tekintendő. A nyertes Játékos esetében a Szervező felveszi az Instagram oldalon keresztül a kapcsolatot és ezt követően a nyeremény átvételének az adatainak megadása önkéntes, kizárólag a Játékos hozzájárulásával történhet. A megadott adatokat kizárólag a szervezők: GTC HBK Project Kft., a SWISS Selection Kft., SPA Senses Kft., PATAKI CUKRÁSZ Kft., a Seedstrom Property Kft. és a játékot lebonyolító Frank Digital Kft. (adatfeldolgozó) ismerheti meg. Az adatkezelés időtartama a Játék sorsolásáig, a nyertes Játékos esetében az átvételig tart.

A Szervező bármikor lehetőséget biztosít a Játékosnak arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok törlését vagy helyesbítését az alábbi e-mail címen: hegyvidek@gtc.hu illetve postacímen: GTC HBK Project Kft. 1138 Budapest, Népfürdő utca 22. A. ép. 15. em. Jogainak megsértése esetén a Játékos az Infotv. alapján jogosult a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c; telefon: +36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu) bejelentést tenni vagy – a választása szerint – a Szervező székhelye szerint illetékes Fővárosi Törvényszékhez fordulni.

Az adatkezelő az adatok kezelés, őrzése tekintetében a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelően jár el. 

 1. Felelősség kizárása

 A Szervező semmiféle felelősséget nem vállal egyetlen Játékossal vagy bármely más olyan személlyel szemben, aki a vonatkozó jogszabályok, szerződéses kötelezettségek, vagy a Játékszabályzatban foglalt rendelkezések megsértésével vesz részt a Játékban.

A Játék használata során a Játékos tisztában van az elektronikus adatátvitel, internetes kapcsolat természetéből, korlátozott kapacitásából, korlátozott hozzáférésből, állásidőkből, technikai korlátokból, a Játékosok esetleges nagy számából és az ezzel kapcsolatos esetleges technikai és üzemeltetési okokból adódó nehézségekkel. Mindezekre figyelemmel a Játék hibamentességét a Szervező nem szavatolja, a Játékos a Játék alkalmazását kizárólag a saját kockázatára használja.

 A Szervezőt a Játékkal összefüggésben feltöltött fotók és videók hitelességéért, tartalmáért, teljességéért, jogszerűségéért, megbízhatóságáért, a fotókon vagy videókon szereplő személyek hozzájárulásának meglétéért felelősség nem terheli.

Szervező a nyeremények tekintetében szavatosságot, garanciát nem vállal.

 1. A Játékkal kapcsolatos egyéb tájékoztatások:

Jelen Játékszabályzatra, a Játékra a magyar jogszabályok az irányadók és a Játékban való részvétellel kapcsolatosan kialakuló jogviták kizárólagosan a magyar bíróságok joghatósága alá tartoznak. 

Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékszabályzatot indokolt esetben megváltoztassa. A megváltoztatott Játékszabályzatot azonnal közzéteszi Instagram (https://www.instagram.com/hegyvidek.bevasarlokozpont/) oldalán.

 A játékos a nyereményjáték során leadott komment elküldésével a jelen játékszabályzatban foglalt valamennyi feltételt tudomásul veszi és elfogadja.

GTC HBK Projekt Kft.

Szervező

Budapest, 2023.04.27.