Parkolás

HÁZIREND

 1. számú melléklet

PARKOLÁSI SZABÁLYZAT

 1. A SZABÁLYZAT HATÁLYA

  A Parkolási Szabályzat hatálya területileg kiterjed a Hegyvidék Központhoz tartozó parkoló mélygarázsra (a továbbiakban: Garázs). A Parkolási Szabályzat személyi hatálya kiterjed a jelzett Garázst a járművük időszakos tárolására igénybe vevő személyekre, a Garázs tulajdonosának alkalmazottaira, az általa megbízott biztonsági szolgálat alkalmazottaira, illetve a Garázs területén bármely egyéb célból (pl. takarítás, karbantartás, javítás, stb.) tartózkodó személyekre.

 2. CÉL, FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK

  Jelen házirend tartalmazza azon szabályokat, melyek a Hegyvidék Központ Garázsának használatára, a Garázs parkolási rendjére, a parkolás általános szabályaira vonatkoznak.

  Ezek a szabályok és rendelkezések rögzítik a Garázs bármely használójának, a Garázsban parkolóhelyet bérlő személyeknek (továbbiakban: Használó) jogait és kötelezettségeit.

  A Házirenddel kapcsolatos valamennyi ügyben a Hegyvidék Központ bérbeadója, illetve tulajdonosa (továbbiakban: a Tulajdonos) a Hegyvidék Központ vezetője (a továbbiakban: ”Központ Vezető”), illetve az általa megbízott üzemeltető (a továbbiakban: ”Üzemeltető”) útján képviseltetheti magát. Ezért jelen házirend értelmében az "Üzemeltető" fogalma vagy magát a tulajdonost (”Tulajdonos”), illetve azt a jogi személyt jelenti, aki a tulajdonost üzemeltetőként képviseli.

 3. A HÁZIREND MÓDOSÍTÁSA

  A Garázs Használói tudomásul veszik, hogy a Házirend rendelkezéseit a Tulajdonos saját belátása szerint önállóan állapítja meg és azt bármikor jogosult egyoldalúan módosítani. A módosított Házirend a Garázs Használói irányába annak kifüggesztésével automatikusan lép hatályba.

 4. GÉPJÁRMŰ-KÖZLEKEDÉS ÉS PARKOLÁSI REND
  4.1  A Garázsba történő behajtás akkor nem lehetséges, ha rendkívüli esemény miatt az Üzemeltető a Garázst lezárta, illetve akkor, ha a Garázs megtelt. A Garázs szabad vagy megtelt állapotáról a bejárat közelében elhelyezett telítettségjelző berendezés ad információt a behajtani szándékozó vendégek részére.
  A Garázsba történő behajtás a bejáratnál elhelyezett utasítást adó, figyelmeztető, korlátozó és tiltó forgalomtechnikai táblákon lévő szabályok betartásával történhet. A Garázsba való behajtáskor a beléptető terminálon lévő gomb megnyomásával parkolójegyet kell kérni, vagy a terminálon lévő kártyaolvasóval olvastatni kell a bérletet. A Garázsba történő behajtás a parkolójegy átvételekor vagy érvényes bérlet olvastatásakor a sorompó automatikus felnyílásával válik lehetségessé.
  A parkolójegy kézhezvételével vagy a bérlet olvastatásával jön létre a parkolási szerződés. A Használó tudomásul veszi, hogy alá kell vetnie magát a Garázs rendszabályainak, ezzel egyidejűleg jogosulttá válik, hogy a garázsban járművét szabad helyen leállítsa. A Garázsban kamerás megfigyelő rendszer működik.

  4.2  A Garázsban a KRESZ szabályai szerint kell közlekedni, melyet minden Használó köteles betartani, különös tekintettel a gyalogosforgalomra. Használó köteles betartani a Garázsban elhelyezett forgalmi táblák és útburkolati jelek előírásait, valamint az Üzemeltető alkalmazottainak utasításait. A Garázsban a gyalogosoknak fokozott figyelemmel kell közlekedniük, körültekintően kell áthaladniuk a járművek közlekedésére fenntartott forgalmi sávokon. A jogszabályi és az Üzemeltetői, illetve a jelen Házirendben foglalt rendelkezések be nem tartása és az abból keletkező károk a Használót terhelik.
  A Garázs közlekedési szabályainak megsértője 10.000,- Ft díj megfizetésére kötelezett.

  4.3  A Garázst csak teljes körű kötelező biztosítással rendelkező gépjárművek használhatják. A Garázst és annak szolgáltatásait a Használó saját felelősségére és veszélyére veheti igénybe.
  Az üzemeltető a parkolóhelyeket, illetve az ott parkoló gépjárműveket nem őrzi, erre kötelezettséget nem vállal, így a Tulajdonos és/vagy Üzemeltető sem a gépjárműveken, sem az azokban elhelyezett vagyontárgyakban okozott, illetve ezek eltulajdonításából származó károkért nem vállal felelősséget.
  Használó a Garázs vagy a parkoló gépjárművek állagában keletkezett kárról Tulajdonost, és/vagy Üzemeltetőt haladéktalanul köteles értesíteni.

  4.4  Használó a Garázsban bármely, a Tulajdonos és/vagy Üzemeltető által kifejezetten erre a célra biztosított területen a szabadon lévő parkolóhelyet használhatja azzal, hogy a táblával, vagy más módon jelölt parkolóhelyeket, illetve azon parkolóhelyeket, amelyek vonatkozásában annak kizárólagos használata került feltüntetésre, a Használó nem veheti igénybe. 
  Használó a gépjárművét az erre kijelölt parkolóhelyen, kizárólag a jármű méretének megfelelő 1 db parkolóhely igénybevételével köteles elhelyezni. 
  A Tulajdonos és/vagy Üzemeltető jogosult arra, hogy a parkolásra kijelölt területeket bármikor megváltoztassa. Az említett területeken tilos a járművek mosása.
  A jelen pontban foglalt tilalmak megszegése, egynél több parkolóhely igénybevétele, vagy egyéb (pl. mozgáskorlátozottak parkolóhelyére vonatkozó) előírások megszegése esetén az Tulajdonos és/vagy Üzemeltető jogosult a gépjárművet a Használó kötelességére elszállíttatni, és/vagy választása szerint a jogosulatlanul igénybe vett parkolóhely díját a Használóval szemben a rendes parkolási díjon felül kötbérként pótlólag felszámítani. 
  Fentiek a Tulajdonos és/vagy az Üzemeltető ezt meghaladó követeléseit, valamint a Használó esetleges szabálysértési felelősségét nem érintik.

  4.5  A gépjárművek parkolásánál különös tekintettel kell elkerülni:
  - más gépjárművek akadályoztatását,
  - a Hegyvidék Központ és a Garázs közlekedési és menekülési útvonalainak (liftek és lépcsőházak), és a tűzoltósági felvonulási területeknek az elzárását.

  4.6  A Garázs a nap 24 órájában folyamatosan üzemel. A Garázsban 2 napot meghaladóan hátrahagyott - ide nem értve az érvényes bérleti szerződéssel rendelkező használókat, akik a bérleti idő alatt jogosultak a Garázsban a bérleti szerződésüknek megfelelően a Garázsban parkolni - gépjárműveket a Garázs Üzemeltetője jogosult a Használó, illetve a nyilvántartott üzembentartó költségére eltávolítani.

  4.7  Rendkívüli események (pl.: bombariadó, tűzriadó) bekövetkeztekor a Használóknak késedelem nélkül el kell hagyniuk a Garázs területét. Járművükkel ezen esetekben csak akkor hajthatnak ki a Garázsból, aha az Üzemeltető megkapta a szükséges hatósági felhatalmazást a Garázs normál üzemi rendjének visszaállítására. Vészhelyzetben a Tulajdonos és/vagy az Üzemeltető jogosult a Garázsban elhelyezett gépjárművet a parkolóházból eltávolítani. Ennek költségei a Használót csak abban az esetben terhelik, amennyiben a vészhelyzet keletkezése neki felróható.

  4.8  A Garázsban 10 km/óra a megengedett maximális sebesség és 2,20 m-es magasságkorlátozás érvényes. Országúti fényszóró és hangjelzés használata tilos, kivétel amennyiben az vészhelyzet elhárítása miatt szükséges.

  4.9  Tilos a Garázsba(n)
  - gázüzemű gépjárművel behajtani;
  - rendszám nélküli vagy olyan járművet leállítani, amely a közlekedési előírásoknak nem felel meg
  - ott az akkumulátort feltölteni
  - a gépjármű motorját tartósan álló helyzetben járatni, melegíteni, a gépjármű motorjának szükségtelen járatása, vagy kipróbálása;
  - szivárgó üzemanyag és/vagy olajtartállyal rendelkező, vagy egyéb okból fokozott veszély vagy szennyeződésforrást jelentő járművel történő igénybevétele
  - üzemképtelen járművet tárolni;
  - a Garázs normál üzemmenetének bárminemű akadályozása
  - a mozgássérültek számára fenntartott helyen jogosulatlanul parkolni (kizárólag mozgássérült igazolvány kihelyezése, megléte jogosít fel az adott helyen történő parkolásra);
  - szerelési, tisztítási és más hasonló tevékenységet folytatni, mozgásképtelenséget eredményező műszaki hiba kivételével;
  - a rámpát gyalogosforgalom céljára igénybe venni;
  - forgalomtól elzárt területet parkolás céljára igénybe venni;
  - dohányozni, tüzet okozó tevékenységet folytatni;
  - a kijelölt raktárterületeken kívül raktározási tevékenységet folytatni.
  - engedély nélkül szórólapot terjeszteni

  A fenti előírások megszegése súlyos kihágásnak minősül és elkövetője 24.000,- Ft díj megfizetésére kötelezett.

  4.10  A Garázsból történő
  kihajtás a kifizetett parkolójegy kiléptető terminálon való olvastatásával, illetve érvényes bérlet esetén a bérlet kiléptető terminálon lévő olvastatásával lehetséges. Ennek megtörténtét követően a kihajtás a sorompó automatikus felnyílásával válik lehetségessé.
  A Garázsból fizetés nélkül távozó gépjármű tulajdonosa 10.000,- Ft díj megfizetésére kötelezett.

 5. PARKOLÁSI DÍJ

  5.1  A Garázs használói számára – ide nem értve a Tulajdonossal külön parkolóhely bérleti szerződés alapján parkolóhelyet bérlő személyeket – a parkolási díj megállapítása az elfoglalt parkolóhelyre érvényes mindenkori díjszabás szerint történik. A mindenkor érvényes parkolási díjakat a Garázs bejáratánál és a Fizető automatáknál elhelyezett táblák jelzik.

  5.2  A parkolási idő a parkolójegy kiváltásától kezdődően a parkolóház elhagyásáig a megkezdett ½ órákban kerül megállapításra. A parkolási időbe a parkolóház nyitva tartási idején kívüli időszak is beleszámít.
  A Fizető Automata csak aprót ad vissza, melynek készlete korlátozott, ezért a papírpénzzel való fizetés a fizetendő parkolási díjjal arányosan az alábbiak szerint lehetséges:

  Pézegység Min. Parkolási díj
  500 Ft Mindig
  1 000 Ft Mindig
  2 000 Ft 1 000 Ft feletti
  5 000 Ft 3 000 Ft feletti
  10 000 Ft 7 000 Ft feletti
  20 000 Ft Soha

  A
   berendezés csak egy, fenti táblázatnak is megfelelő bankjegyet fogad el. Minden más esetben elutasítja a tranzakciót.

  5.3  A parkolási díjat a Garázs elhagyása előtt a liftek parkoló szinti előterében elhelyezett fizető automatáknál kell kiegyenlíteni.

  PARKOLÁSI DÍJ JEGYZÉK
  (PARKING FEES)
  DÍJ (ÁFA-val)
  FEE (inc. VAT)
  Tartós parkoló
  (Long term parking)
  0-24 óra
  0-24 hours
  havonta
  per month
  150 EUR
  hétfő-szombat 21,00-8,00 óra
  valamint vasárnap
  Éjszakai parkoló
  (Overnight parking)
  and all day on  Sundays
  and national holidays

  és ünnepnap egész nap
  Mo-Sat 21,00-8,00 hours
  havonta
    per month
  80 Eur
  Első óra
  (First hour)
  ingyenes
   free
  Minden megkezdett ½ óra
  (Every ½ hour)
   200 Ft


  Parkoló jegy elvesztése (10 óra díja)
  (Loss or failure to produce parking tickets (3 full day fees))
  3000 Ft
  4.2 pont szerinti díj (Közlekedési szabály megsértése)
  (penalty violation of traffic regulations (Garage Regulation No. 4.2)
   10 000 Ft
  4.9 pont szerinti bírság (súlyos kihágás)
  (penalty for committing a serious offence (Garage Regulation No. 4.9)
   24 000 Ft
  4.10 pont szerinti díj (Fizetés nélküli távozás)
  (penalty for leaving without payment (Garage Regulation No. 4.10)
  10 000 Ft
  Parkoló kártya megrongálása
  (Demaged long-term parking ticket)
   1 000 Ft

  Parkoló kártya elvesztése
  (Loss of long-term parking ticket)
  8 000 Ft

  Helyszíni intézkedés az ügyfél hibájából
  (hétfő – péntek 6,00-10,00; 20,00-22,00; szombat, vasárnap és ünnepnap 6,00-22,00)

  (On-site arrangements required due to fault of Client
  (Mon – Fri 6,00-10,00; 20,00-22,00; Sat, Sun,  Holydays  6,00-22,00)

  6 000 Ft



  A Garázs gépjárművel történő elhagyása csak akkor lehetséges, ha a Használó – az ingyenes időszakot meghaladó parkolás esetén – a parkolási díjat a díjfizető automatánál kifizette. Ezt követően a Használónak 10 perc áll rendelkezésére a Garázs elhagyására.
  A megfizetett parkolási díjról számla a -2 szinti diszpécser helyiségben kérhető, a díjfizető automata által kiállított bizonylat ellenében, kizárólag a bizonylat dátumának napján.

  5.4  A parkolójegyet a Garázsból történő kihajtásig gondosan meg kell őrizni. A parkolójegy elvesztése vagy megrongálódása esetén a Használó a Garázs parkolási díj jegyzékének megfelelő összegű díj megtérítésére köteles, kivéve, ha a Garázs Üzemeltetője bizonyítja, hogy a parkolóház igénybevételére ennél hosszabb időtartamban került sor.

Parkolasi szabályzat